Program pro letošní volby jsme sestavili na základě našich nejlepších profesních i osobnostních zkušeností, včetně těch z vedení města ve stávajícím volebním období. Chceme pokračovat v započaté práci a zaměřujeme se na dlouhodobá řešení, ze kterých budou čerpat současné i další generace Dobříšáků.

Správa města

 • Zaměříme se na zvýšení energetické nezávislosti městských budov. Ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí a dalšími odborníky najdeme vhodné alternativy k současnému vytápění plynem. Kde je to možné, budeme postupně na městských budovách instalovat fotovoltaické panely.
 • Zlepšíme evidenci městského majetku a jeho využívání. Budeme důsledně sledovat využívání městských bytů vč. pravidelné kontroly. Nastavíme pravidelné investice do městských budov a takový ekonomický model nájemného, aby byla zajištěna průběžná obnova bytového a nemovitého fondu.
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů je dlouhodobě v nevyhovujících prostorech. Pro novou hasičskou zbrojnici zajistíme vhodný pozemek a financování výstavby.
 • Navážeme na zpracovanou projektovou studii rozšíření prostor pro Městskou knihovnu a podnikneme všechny kroky k realizaci přístavby přednáškového sálu knihovny v rámci stávající budovy Sportovní haly.
 • Budeme pokračovat ve snahách o zvelebování centra města a dalších veřejných ploch. Vytvoříme městský dotační titul pro podporu obnovy fasád a průčelí domů v centru města, ve kterém si budou moci soukromí vlastníci nemovitostí za předem daných pravidel žádat o finanční podporu.
 • Dobříš je bezpečné město. V této oblasti se zaměříme na osvětu mezi nejvíce ohroženými skupinami obyvatel: žáky, mladistvými a seniory. Posílíme součinnost strážníků městské policie s orgány Policie ČR se zaměřením na protialkoholní a protidrogovou prevenci v terénu.
 • Ve spolupráci s tajemníkem úřadu budeme pokračovat v budování otevřeného a přátelského městského úřadu a ve zjednodušování agend například formou větší digitalizace. Posílíme službu mobilního úřadu, kdy odpovědný úředník dojde za občanem.

Školství

 • Zajistíme dostatečnou kapacitu pro děti předškolního a školního věku
 • Vytvoříme Školskou komisi, která se stane prostorem pro užší spolupráci a diskuzi mezi zástupci města, řediteli škol a rodiči. Současně budeme prosazovat aktivnější přístup zástupců města ve školských radách ZŠ, které mají účinně pomáhat ředitelům při řešení problémů, které školy trápí, a tím dále zlepšovat kvalitu vzdělávání na Dobříši. Na městském úřadě vytvoříme Odbor školství pro pokrytí agendy dotací, metodické pomoci a podpory hospodaření školek a škol.
 • Najdeme prostory, kde mohou starší děti trávit volný čas v tzv. „klubu pro náctileté“. Využijeme proluku na náměstí (u hotelu Heinz) pro vytvoření místa pro juniory a seniory.
 • Dokončíme projekt přestavby půdních prostor nad 4. MŠ s cílem rozšířit výukové kapacity pro Základní uměleckou školu.

Doprava

 • Ve spolupráci se Středočeským krajem, okolními obcemi a Policií ČR budeme usilovat o omezení tranzitní kamionové dopravy městem např. pomocí instalace vážních systémů, omezení průjezdu v navigačních systémech či častějších kontrol Městské policie.
 • Zveřejníme kompletní přehled stavu ulic a chodníků (pasportizace veřejných komunikací). Budeme pokračovat v rekonstrukci městských komunikací i chodníků (např. Nad Papežem, Plk. B. Petroviče, Husova, Lidická, U Ovčína, atd.). V rámci oprav a výstavby nových komunikací budeme prosazovat vyšší míru bezpečnosti a zklidnění dopravy v obytných čtvrtích. I nadále budeme připravované změny diskutovat s obyvateli dotčených ulic.
 • Zasadíme se o rozvoj všech druhů městské mobility. Vedle aut zajistíme bezpečnou cestu do škol i cyklistům a pěším. Dobříš je město krátkých vzdáleností, budeme podporovat pohyb městem pěšky. Rozšíříme značení cest pro cyklisty ve městě, snížíme počet nebezpečných míst a rozšíříme možnosti parkování kol u školních areálů. Připravíme projekt cyklostezky Dobříš-Svaté Pole a smíšenou trasu pro pěší a cyklisty od hřbitova do Staré Huti.
 • Budeme vytvářet nová parkovací místa a pokračovat ve zřizování stání pro rezidenty a placených parkovacích míst pro nerezidenty, například rozšíříme parkoviště u sportovní haly, vybudujeme záchytné parkoviště u vlakového nádraží P+R. V rámci výstavby nových parkovacích míst vybudujeme i místa pro nabíjení elektromobilů.
 • Ve spolupráci s Integrovanou dopravou Středočeského kraje budeme hledat vhodnou kombinaci spojů veřejné dopravy. Požadovanou spoluúčast města na financování veřejné dopravy vyhodnotíme podle údajů vytíženosti jednotlivých autobusových a vlakových spojů.

Sport a volný čas

 • Bohatý spolkový život vnímáme jako jeden z klíčových prvků generační soudržnosti obyvatel města a proto podporu spolků považujeme za náš hlavní úkol.
 • Pomocí dotací z rozpočtu města podpoříme dobříšské sportovní oddíly a individuální sportovce, stejně tak i ostatní spolky, které nabízejí aktivní vyžití volného času.
 • Ve spolupráci se sportovními oddíly budeme usilovat o větší propagaci zdravého životního stylu a pohybu. Podpoříme náborové a propagační akce, jejichž cílem je přivést k pravidelnému pohybu další zájemce všech věkových kategorií.
 • Budeme pokračovat v dlouhodobé údržbě a postupném rozvoji městských sportovišť. Za tím účelem založíme novou městskou příspěvkovou organizaci pro efektivnější správu a údržbu všech městských sportovišť za jasných finančních pravidel.
 • Pro novu víceúčelovou tělocvičnu najdeme vhodný pozemek a připravíme projekt. Zároveň budeme hledat možnosti financování z existujících dotačních titulů.
 • Ve spolupráci se zástupci hokejového klubu zvolíme vhodný způsob zastřešení zimního stadionu, na tento projekt budeme aktivně hledat možnosti financování pro zajištění výstavby.
 • Vybudujeme nové dětské dopravní hřiště pro rozšíření dovedností a orientace v silničním provozu.
 • Zajistíme realizaci komunitní zahrady na městských pozemcích v Brodcích ve spolupráci s místní organizací Svazu zahrádkářů.

Sociální a zdravotní oblast

 • Předpokladem rozšíření lékařských služeb je dostatečná nabídka prostor pro ordinace.  Připravíme projekt dokončení třetího patra budovy polikliniky a najdeme vhodné zdroje pro financování tak, aby ve městě vznikly nové ordinace praktických lékařů.
 • Dokončíme rekonstrukci rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky v budově polikliniky, budeme finančně podporovat modernizaci ordinací a dalších zdravotnických provozů.
 • Pomocí dotací z rozpočtu města budeme podporovat poskytovatele sociálních služeb v Dobříši a okolí. Dokončíme plán rozvoje sociálních služeb a výstupy předložíme k realizaci určeným odborům města. Aktivně se zapojíme do tvorby plánu rozvoje sociálních služeb.
 • Pro dům s pečovatelkou službou a domov se zvláštním režimem připravíme projekt pro vybudování bezpečných výtahů a najdeme vhodné zdroje pro financování.
 • Zavedeme ve městě senior taxi pro individuální cesty starších spoluobčanů s dotací města.

Životní prostředí

 • Zaměříme se na udržitelný rozvoj města, tedy na maximální soulad všech sociálních, enviromentálních a ekonomických aktivit v Dobříši a okolí.
 • Městská zeleň musí plnit nejen ekologickou, ale i estetickou funkci. Chceme krásné město. Ve spolupráci s odborníky zajistíme péči o zeleň ve městě podle moderních principů tak, aby prostředí ve městě a okolí bylo co nejvíce odolné vůči měnícímu se klimatu. K debatě o změnách v péči o zeleň přizveme i občany města.
 • Stromy budeme kácet pouze v odůvodněných případech. Za každý poražený strom vysadíme 2 nové.
 • V současné době má Dobříš vody dost. Vzhledem k riziku omezení současných zdrojů pitné vody v budoucnu budeme pokračovat v přípravě projektu přivaděče. Ve spolupráci s okolními obcemi připravíme projekt napojení obcí Dobříšska a Novoknínska na společný rozvod pitné vody. Pro realizaci projektu vyřešíme právní a ekonomické aspekty. Budeme sledovat náklady na vodu i potřebu investic do obnovy, tomu musí odpovídat i cena vodného a stočného.
 • Pustíme se do realizace navržených úprav severního břehu Papeže tak, aby zde vznikla pěkná odpočinková zóna pro obyvatele městav souladu s územní studií. Vyčistíme navazující městský lesík.
 • V další etapě rozšíříme a revitalizujeme navazující části lesoparku „Jedlový hájek“ a doplníme další interaktivní herní prvky v této lokalitě.
 • Navážeme na existující studii protipovodňových opatření a ve spolupráci s odborníky, Povodím Vltavy a majiteli pozemků vybudujeme příslušná protipovodňová opatření na území města.
 • Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství budeme průběžně upravovat tak, aby poskytoval co nejpřesnější informace jednotlivým domácnostem o množství jimi vyprodukovaného odpadu a podpořil snižování množství směsného komunálního odpadu. Budeme sledovat náklady, kterým musí odpovídat poplatek za odpad.

Územní rozvoj

 • Je důležité, aby rozvoj města měl jasnou vizi a pevné mantinely. K tomu slouží územní plán a pro řadu lokalit přesnější územní studie. Při naplňování územního plánu a případných změnách budeme důsledně vycházet z respektu k veřejným zájmům města, respektu k soukromému vlastnictví a principu předvídatelnosti.
 • S majiteli existujících stavebních pozemků budeme aktivně jednat o vhodné podobě, rozsahu a časování jimi zamýšlených staveb, stejně jako jejich účasti na budování potřebné infrastruktury.
 • Protože respektujeme soukromé vlastnictví, i nadále povedeme jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Brodce s důrazem na rozumný a řízený rozvoj této lokality. Musí se tak ale dít v souladu s prioritami města, kterými je hlavně snaha o citlivé zasazení výstavby do dané lokality tak, aby byl co nejméně narušen přírodní ráz krajiny. Městem k tomu zpracovaná územní studie zaručuje přesně takovou citlivou zástavbu v Brodcích. Odmítáme populistický a zjednodušený přístup k této otázce.
 • Velmi obezřetně budeme zvažovat případné požadavky na rozrůstání města nad rámec existujících stavebních pozemků.

Kultura a turismus

 • Formou dotací z rozpočtu města podpoříme pestré kulturní akce v našem městě.
 • Oslovíme místní umělce, aby se podíleli na zkvalitnění veřejných prostor: např. instalací plastik a dalších výtvarných děl, výzdobou sportovišť, atp.
 • Budeme průběžně investovat do obnovy a ochrany kulturních památek na území města, např. opravami kostela Povýšení sv. Kříže (nové zvony, vnitřní mobiliář), kapličky na Sv. Anně aj.
 • Zasadíme se o lepší využití turistického potenciálu Dobříše a okolí. Budeme aktivně vystupovat v rámci sdružení Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Rozšíříme síť značených naučných tras v Dobříši a okolí s důrazem na prezentaci historie, památek, kulturního dědictví a přírodních zajímavostí. Podpoříme údržbu a budování turistických cest pro pěší i cyklisty.
 • Najdeme vhodné místo pro vybudování 2-3 parkovacích míst pro karavany/obytná auta.
 • Připravíme nové tiskoviny pro návštěvníky našeho města: příručky, mapy, tipy na turistické zajímavosti. Turistické cíle a kulturní akce budeme propagovat také na webu a sociálních sítích.

Komunikace a zapojení obyvatel

 • Budeme pokračovat v aktivní komunikaci v tištěném měsíčníku Dobříšské listy, na webu města, na sociálních sítích Facebook a přidáme Instagram.
 • Podpoříme občany ve veřejných debatách k hlavním tématům společenského života a rozvoje města. Budeme pokračovat v organizování besed, kulatých stolů a otázek a odpovědí vedení města.
 • Se zapojením veřejnosti budeme pokračovat v tvorbě akčních plánů na každý rok v rámci existujícího Programu rozvoje města na roky 2021-2028
 • Navýšíme rozpočet na participativní projekty v rámci programu Tvoříme Dobříš.
 • Budeme aktivně spolupracovat s Místní akční skupinou Brdy-Vltava a v rámci Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. 
 • Budeme hledat nejrůznější formy, jak občany všech věkových kategorií ještě více zapojit do společných akcí ve městě.